מחקר הערכת "תכנית לנשים במגזר הבדואי בגליל" ממצאי ביניים מהראיונות עם המשתתפות ועם מפעילי התכנית: לאחר כ- 9 חודשים מתחילת התכנית בכל יישוב

מחקר הערכת "תכנית לנשים במגזר הבדואי בגליל" ממצאי ביניים מהראיונות עם המשתתפות ועם מפעילי התכנית: לאחר כ- 9 חודשים מתחילת התכנית בכל יישוב