Knowledge Development and Training Resources

מאגר ידע

מאגר הידע באתר הוא חלק מייעודה של ג'וינט-תבת להוביל שינוי בר-קיימא בשוק העבודה בישראל ולהוות מרכז לפיתוח ידע, תפיסות ושיטות יישומיות בתעסוקה ולהפצתם. 
מאגר הידע של תבת כולל חומרים במגוון התחומים בהם אנו עוסקים: חומרי הדרכה וכלים לאנשי מקצוע בתחום התעסוקה, מחקרים מקדימים ומחקרים מלווים לתכניות תבת השונות, חומרים מקצועיים מימי עיון, סרטונים ועוד.

מוזמנים להכנס, לחפש ולקרוא.

 • מחבר/ים:
  ממצאי תכנית סטרייב מאי 2013
  יוני 2013

  סיכום הממצאים במחקר אודות תכנית סטרייב: מטרות, כלים והליך, איכות ההשמה: היקף משרה ויציבות תעסוקתית, מקצועיות, תנאי שכר ותנאים סוציאליים, תפקיד (אחריות וסמכות), אמונה בעצמי ופוטנציאל לקידום וכן שביעות רצון בעבודה. בנוסף, נבדקה השוואה בין מגדרית.

 • מחבר/ים:
  ד"ר נירה דנגור
  יוני 2013

  מסמך זה נועד לבדוק את המצב הקיים בהשתתפות אנשים עם מוגבלות בהשכלה הגבוהה ולבחון האם ועד כמה יש יישום לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בתחום הלימודים האקדמאיים.

 • מחבר/ים:
  דליה מנדלר וויהודית קינג
  יוני 2012

  התכנית "רשות מקדמת תעסוקה, השכלה וקהילה" היא תכנית שמטרתה קידום התעסוקה של תושבי - - העיר באמצעות בניית תשתית קהילתית יישובית.  בינואר 2007 החלה התכנית לפעול במתכונתה הנוכחית בהובלה מקצועית ובמימון תבת.  התכנית נמנית עם תכניות התשתית של תבת ומופעלת

 • מחבר/ים:
  גלעד מלאך
  יוני 2011

  תוכנית "ברכה בעסקים" נועדה לסייע ליזמים ובעלי עסקים חרדים בפתיחת ובפיתוח עסק עצמאי. התוכנית הינה מיזם משותף של הג'וינט ומשרד התמ"ת הפועל בחסות תב"ת (תנופה בתעסוקה) החל משנת 2006. מקורה של התוכנית הוא בפרויקט של מט"י ירושלים לעידוד יזמות במגזר החרדי שהחל לפעול בשנת 1997.

 • מחבר/ים:
  יעל גולדפרב
  אפריל 2011

  מחקר ההערכה הנוכחי נערך כ-5 שנים לאחר פתיחת מסלולי הלימוד הראשונים, והוא נועד לבחון את הצלחת התוכנית ביחס למימוש מטרותיה. ההערכה מציגה תמונה מקיפה של הפעילות ואת נקודת המבט של כל הגורמים אשר לקחו בה חלק – הסמינרים, המעסיקים, הסטודנטיות והבוגרות והיא מסייעת בגיבוש הצעות לשיפור התכנית והפעלתה בהמשך, לאור פוטנציאל ההתרחבות שלה וגיבוש תוכנית תמיכה רחבת היקף (תוכנית ח"ן).

 • מחבר/ים:
  מיכל פנט-פלג
  יולי 2010

  פרסום זה מסביר את תפקיד האימון הפרטני והקבוצתי (personal & group coaching) בתכניות השבה לתעסוקה, מפרט את ההבדלים בינו לבין אימון אישי אחר ומתאר את היסודות התיאורטיים של תחום האימון והליווי האישיים. בהמשך מובאים שלושה סיפורי מקרה אופייניים ודיון בכמה סוגיות הקשורות בפרקטיקה של הליווי ושל האימון דרך ניתוח הסיפורים.