Knowledge Development and Training Resources

מאגר ידע

מאגר הידע באתר הוא חלק מייעודה של ג'וינט-תבת להוביל שינוי בר-קיימא בשוק העבודה בישראל ולהוות מרכז לפיתוח ידע, תפיסות ושיטות יישומיות בתעסוקה ולהפצתם. 
מאגר הידע של תבת כולל חומרים במגוון התחומים בהם אנו עוסקים: חומרי הדרכה וכלים לאנשי מקצוע בתחום התעסוקה, מחקרים מקדימים ומחקרים מלווים לתכניות תבת השונות, חומרים מקצועיים מימי עיון, סרטונים ועוד.

מוזמנים להכנס, לחפש ולקרוא.

 • מחבר/ים:
  מיכל פנט-פלג
  יולי 2010

  פרסום זה מסביר את תפקיד האימון הפרטני והקבוצתי (personal & group coaching) בתכניות השבה לתעסוקה, מפרט את ההבדלים בינו לבין אימון אישי אחר ומתאר את היסודות התיאורטיים של תחום האימון והליווי האישיים. בהמשך מובאים שלושה סיפורי מקרה אופייניים ודיון בכמה סוגיות הקשורות בפרקטיקה של הליווי ושל האימון דרך ניתוח הסיפורים.

 • מחבר/ים:
  נועם פישמן ויהודית קינג
  מרץ 2010

  אחת הסיבות האפשריות לתת-התעסוקה בקרב יוצאי אתיופיה היא אי הצלחתם במבחני מיון למשרות הנחשבות כטובות. בעיה זו מקבלת ממדים משמעותיים לאור העובדה שמספר גדל והולך של מעסיקים במגזר הציבורי וגם בחברות פרטיות משתמשים בכלי המיון ובשירותים של מכוני מיון תעסוקתי בתהליך בחירת מועמדים מתאימים למשרות פנויות.

 • מחבר/ים:
  ד"ר חגית סופר-פורמן
  יוני 2009

  מסמך זה מהווה דו"ח שלישי במסגרת מחקר הערכה של תכנית "מפתח" שנערך על-ידי מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת. במסגרת הדו"ח הראשון  הוצגו מאפייני הרקע של המשתתפים בתכנית, החסמים לתעסוקה ונתונים לגבי הפעילות במרכזי התוכנית. במסגרת הדו"ח השני הוצגו נתונים המתייחסים להשתלבות המשתתפים בתכנית בשוק העבודה שישה עד תשעה חודשים לאחר תחילת ההשתתפות בתכנית.

 • מחבר/ים:
  מיכל טבקמן
  דצמבר 2008

  על מנת לאפשר לסטודנט עם מוגבלות נגישות להשכלה גבוהה יש לשלב שלושה מעגלים של נגישות:
  - עבודה משותפת של היחידות נותנות השירות לסטודנטים בתוך האוניברסיטה.
  - קשר ועבודה משותפת עם הקהילה האוניברסיטאית המנהלית והאקדמית, ו–
  -  קשר עם שירותים ציבוריים בקהילה — משרדי ממשלה ועמותות.

  נגישות להשכלה גבוהה לא יכולה להיות שלמה ללא שלושת מעגלי העבודה שהוזכרו.

 • מחבר/ים:
  ד"ר חגית סופר-פורמן
  יוני 2008

  מסמך זה מהווה דו"ח שני במסגרת מחקר הערכה של תכנית "מפתח" שנערך על-ידי מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת. במסגרת הדו"ח הראשון הוצגו מאפייני הרקע של המשתתפים בתכנית במהלך ששת חודשי הפעילות הראשונים, החסמים לתעסוקה כפי שעלו בתחילת ההשתתפות ונתונים לגבי הפעילות במרכזי התוכנית.

 • מחבר/ים:
  יהודית קינג ניר גזית
  יוני 2008

  "פרנסה בכבוד" היא תוכנית תעסוקתית שהופעלה על ידי ג'וינט ישראל ומשרד התמ"ת. מטרתה לשלב חרדים בשוק העבודה באמצעות הכשרה במקצועות שיש להם ביקוש בשוק העבודה ובאמצעות סיוע בהשמה. 

 • מחבר/ים:
  ורוניקה סטרקוב ונעמה בר-און
  אוגוסט 2007

  הערכת התכנית "אשת חיל" הוזמנה על ידי , ג'וינט ישראל-תב"ת, תכנית "אשת חיל". מזמיני ההערכה זיהו את התכנית כתכנית חלוצית וייחודית ובקשו להסתייע בצוות הערכה לצורך עיצובה ומיסודה. ההערכה פעלה החל מקיץ 2005 ועד סוף 2006. בהערכה משולבים בנפרד נתוני השמה שנמסרו .

 • מחבר/ים:
  חגית סופר-פורמן
  יוני 2007

  תכנית "מ פ ת ח – מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים", במסגרת המיזם "תנופה בתעסוקה" (תב"ת) המשותף לממשלה ולג'וינט ישראל, נועדה לאפשר לאוכלוסיה חרדית רחבה נגישות לשירותי הכוונה למציאת תעסוקה. מרכזי התכנית, המאויישים על-ידי צוות עובדים חרדי ותואמים את הצביון החרדי, מספקים שרותים של הכוונה ויעוץ תעסוקתי, סדנאות הכנה לעולם העבודה, שירותי השמה וליווי תעסוקתי.

 • חוברת התכנית מביאה פירוט של אפשרויות ההתמחות העומדות בפני המשתתפות בתכנית. ההתמחויות הן בתחומים שונים, ביניהם כתיבה ועריכה, התמחות במשרדדים ממשלתיים, נדל"ן ועוד.

 • מחבר/ים:
  תכנית עסק שווה

  תכנית עסק שווה - מושגי בסיס וכיצד אנו פועלים.