Knowledge Development and Training Resources

מאגר ידע

מאגר הידע באתר הוא חלק מייעודה של ג'וינט-תבת להוביל שינוי בר-קיימא בשוק העבודה בישראל ולהוות מרכז לפיתוח ידע, תפיסות ושיטות יישומיות בתעסוקה ולהפצתם. 
מאגר הידע של תבת כולל חומרים במגוון התחומים בהם אנו עוסקים: חומרי הדרכה וכלים לאנשי מקצוע בתחום התעסוקה, מחקרים מקדימים ומחקרים מלווים לתכניות תבת השונות, חומרים מקצועיים מימי עיון, סרטונים ועוד.

מוזמנים להכנס, לחפש ולקרוא.

 • מחבר/ים:
  Jeff Schwartz, Laurence Collins, Heather Stockton, Darryl Wagner, Brett Walsh
  פברואר 2017

  כוחות המשנים פרדיגמות, כגון טכנולוגיה קוגניטיבית וצורות העסקה חדשות, מעצבים מחדש את כוח העבודה העתידי וגורמים לארגונים רבים לשקול מחדש את האופן שבו הם מגדירים תפקידים, מנהלים את העבודה ומתכננים את צמיחתם העתידית.

  מאמר מאת דלויט, בתרגום רות סיני.

 • מחבר/ים:
  דליה בורגנה ואסתר לוינסון
  ינואר 2017

  יש צורך בלימודי עברית מכוונת תעסוקה, כדי להפחית את חסם השפה ולשלב את האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה. לימודי העברית מתקיימים במסגרות שונות ובתוכניות מגוונות. במחקר זה נבדקת אחת המסגרות המרכזיות בתחום זה: מרכזי ריאן. נעשה ניסיון להתייחס מעט גם לתכניות שמחוץ מרכזי ריאן, כדי ללמוד ממודלים מוצלחים.

 • מחבר/ים:
  שביט מדהלה-בריק
  נובמבר 2016

  מצגת המסכמת את המחקר אודות מקצועות ועובדים בסיכון בעקבות מחשוב שוק העבודה.

 • מחבר/ים:
  ניר לוי, סוזן חסן, צביקה דויטש ויעל הדר
  אוגוסט 2016

  דוח ביניים של המחקר, ולו שתי מטרות מרכזיות:

  1 . בדיקת היישום של מודל הפעולה של התכנית

  2 . בחינת השינויים במצב התעסוקתי של המשתתפים בהתאם למדדי ההצלחה של התכנית, בהתבסס על נתונים מינהליים.

 • מחבר/ים:
  צוות כתיבה: דניאלה ג’אונו, שירי דייטש. שותפות לכתיבה: איילת אוריאל-ריימונד וד”ר דנה פרג
  יולי 2016

  בתדריך זה מוצגים הרקע התיאורטי ומודל ההפעלה של תכנית קידום, כמו גם הכלים התעסוקתיים המותאמים לצורכי המשתתפים בתכנית זו. התדריך נועד לשימושם של מנהלי תכניות תעסוקה ורכזי קידום בתבת; גם גופים ממשלתיים ורשויות מקומיות אשר יובילו תכניות לקידום תעסוקתי של עובדים בשכר נמוך, יוכלו למצוא עניין בתדריך ולרכוש הבנה מעמיקה יותר לגבי תהליכי קידום ומה נדרש לשם הפעלתן.

 • מחבר/ים:
  משב - מחקר יישומי
  יוני 2016

   מצגת המביאה את עיקרי דוח הביניים לתכנית אפיקים משלבת, כפי שהוגו בוועדת היגוי. הדוח כלל התייחסות למטרות התכנית, כלים והליך, לנרשמים ומשתתפים, לממצאים לגבי השמה, שילוב והתמדה, להיקף העבודה ויציבות תעסוקתית ועוד.