Knowledge Development and Training Resources

מאגר ידע

מאגר הידע באתר הוא חלק מייעודה של ג'וינט-תבת להוביל שינוי בר-קיימא בשוק העבודה בישראל ולהוות מרכז לפיתוח ידע, תפיסות ושיטות יישומיות בתעסוקה ולהפצתם. 
מאגר הידע של תבת כולל חומרים במגוון התחומים בהם אנו עוסקים: חומרי הדרכה וכלים לאנשי מקצוע בתחום התעסוקה, מחקרים מקדימים ומחקרים מלווים לתכניות תבת השונות, חומרים מקצועיים מימי עיון, סרטונים ועוד.

מוזמנים להכנס, לחפש ולקרוא.

 • מחבר/ים:
  רותי ירון אמבייה
  דצמבר 2017

  תוכנית העבודה כוללת כיווני פעולה, פיתוחים והתנסויות חדשניות לאור העתיד שצפוי בעולם התעסוקה. התוכנית כוללת מיקוד בפיתוח כישורים ומיומנויות לשוק עבודה משתנה, הכשרות למקצועות חדשים ואופני הכשרה חדשניים, יחד עם פיתוחן של דרכי עבודה דינמיות וגמישות, וכן הגברת וחיזוק השותפות הקיימת עם המעסיקים ליצירת פתרונות וללמידה משותפת.

 • מחבר/ים:
  נועם פישמן, אנה שוורץ ונטע פורזיקי-בראון
  נובמבר 2017

  ב 2012- יצא לדרך פיילוט של תוכנית הקידום שפעל במרכזי תעסוקה בכל רחבי הארץ. מודל הפעולה של התוכנית כלל איתור ומיון של משתתפים לתוכנית, קביעת יעדים, בניית תוכנית עבודה עסוקתית אישית וליווי המשתתפים במטרה לסייע להם בהשגת יעדיהם.
  לבקשת תבת, התוכנית מלוּווה במחקר מעקב של מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל. המחקר ליווה את התוכנית כבר מראשיתה ועקב אחר יישומה ואחר התוצאות בקרב משתתפיה.

 • מחבר/ים:
  נועם פישמן ואנה שוורץ
  אוקטובר 2017

  שיעור התעסוקה של יוצאי אתיופיה דומה לשיעור התעסוקה הכללי, אך איכות המשרות בהן הם מועסקים נמוכה בהרבה. מאיירס-ג'וינט ברוקדייל עורך מחקר ליווי לתכנית, במטרה לבחון את אופן היישום שלה ולעקוב אחר תוצאותיה. דוח זה מתמקד בממצאי סקר עם המשתתפים שנערך בחודשים מאי-יולי 2017.

 • ספטמבר 2017

  עד כה, פיתח העולם רק 62% מהמשאבים האנושיים של תושביו, כך על פי דו"ח מדד ההון האנושי בעולם של הפורום הכלכלי העולמי. במלים אחרות, מדינות מזניחות או מתעלמות מ-38%  מהכישורים של תושביהן. לפי המדד, רק 25 מדינות מנצלות 70% או יותר מההון האנושי שלהן.

 • מחבר/ים:
  יעל מזוז הרפז וזאב קריל
  ספטמבר 2017

  מחקר חדש שנערך על ידי אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר ותחום תעסוקה עתירת ידע במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מאבחן את השלבים המאפיינים של עובד היי־טקיסט וחושף את המיומנויות והכישורים הרלוונטיים להשתלבות בתעשייה.

 • מחבר/ים:
  סמדר סומך, חאלד קאדרי
  אוגוסט 2017

  דוח זה נכתב בהזמנת תבת כחומר לרקע לתכנית העבודה הרב שנתית לשנים 2018 - 2020. "מכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל" התבקש על ידי ג'וינט תבת לערוך סקירה של הספרות המקצועית בתחום,
  שמטרתה לסייע לג'וינט תבת בתכנון פעילותה בשנים הקרובות לאור השינויים שמתרחשים ומתוך היערכות לקראת העתיד.