תעסוקת אנשים עם מוגבלות

שיעור המועסקים בקרב אנשים עם מוגבלות בגיל העבודה עומד על 50% בקירוב, לעומת 73% בקירוב בקרב אנשים ללא מוגבלות. כמו כן, ממוצע שכר העבודה בקרב מועסקים עם מוגבלות נמוך ב-1,200 ש"ח בקירוב מממוצע שכרם של עובדים ללא מוגבלות, וניכרת השתלבות במשרות שאינן הולמות השכלה ו/או כישורים.

שינויים בעולם העבודה, דוגמת דיגיטציה, מכירת שירותים מקוונת ועבודה וירטואלית פותחים הזדמנויות חדשות לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק התעסוקה.במקביל לעבודה עם הפרט, נעשית עבודה עם מעסיקים לשילוב אנשים עם מוגבלות, באופן מיטבי לעובד ולמעסיק.

כיווני פעולה מרכזיים:

  • שילוב אנשים עם מוגבלות בתכניות תעסוקה באופן אינטגרטיבי, ולא רק בתכניות המיועדות לאוכלוסייה זו.  
  • פיתוח מענים מותאמים לאנשים עם מוגבלות באוכלוסיות ייחודיות, כגון האוכלוסייה החרדית, הערבית, רווחה, פריפריה ועוד.
  • בחינת ההשפעה של שינויים בעולם העבודה על הכשרה ותעסוקה של אנשים עם מוגבלות.
 

תכניות תבת בנושא :