Programs

פיתוח תכניות תעסוקה

ג'וינט-ישראל תבת עוסקת בפיתוח תכניות תעסוקה, במטרה להטמיע אותן בתפוצה רחבה בתשתיות הממשלה, בגופים עסקיים ובארגונים ציבוריים. בהתאם למודל פיתוח התכניות של ג'וינט ישראל, כל תכנית בתבת עוברת שלושה שלבים: שלב פיתוח info-icon ותכנון (Design), שלב יישום info-icon בשטח (Nurture) ולבסוף שלב הטמעה info-icon והפצה רחבה (Accelerate). בדף זה מוצגות תוכניות תבת בכל השלבים השונים: פיתוח, יישום, הטמעה והטמעה מלאה.
בשנים האחרונות מתמקדות תכניות תבת יותר ויותר בהתמדה בעבודה ובקידום עובדים בעולם התעסוקה. זאת בשונה משנות הפעילות הראשונות, בהן התמקדה תבת בשילוב בעבודה ובפיתוח תשתיות. השינוי נעשה בעקבות נתונים ומסקנות שנאספו מתכניות בשטח וממחקרים בארץ ובעולם, לפיהם כניסה לעולם התעסוקה אינה מספיקה ליציאה ממעגל העוני ויש צורך בצעדים נוספים. 
כיום, פני תבת אל תעסוקה בעולם העבודה המשתנה וההשלכות הרחבות של שינויים בעולם התעסוקה על עובדים ומעסיקים ועל הכשרה מקצועית.