skill up - פיתוח כישורי עובדים

אוכלוסיות יעד: 

עובדים בשכר נמוך מעל גיל 25

שלב פיתוח: 
יישום (N)
שותפים: 

ממשלת ישראל

מוקדי פעילות: 

אזור הצפון והמרכז

על התכנית: 

תכנית SKILL UP - פיתוח כישורי עובדים, נועדה לתת מענה לשני אתגרים מרכזיים בעולם העבודה:

  1. עליה בדרישה לעובדים בעלי מיומנויות גבוהות וירידה בביקוש לעובדים בלתי מיומנים. מגמות אלו הובילו להכרה בינלאומית בצורך בפיתוח מנגנונים ללמידה לאורך החיים ועדכון מתמיד של כישורי העובדים, על מנת לסייע בהתאמתם לצרכי השוק המשתנים. אחד המדדים המרכזיים למדידת כישורים הינו PIAAC (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies), אשר מודד את מיומנויות היסוד של האוכלוסייה ב-3 תחומים: אוריינות קריאה, אוריינות מתמטית ופתרון בעיות בסביבה ממוחשבת. ציוני האוכלוסייה במבחן ה-PIAAC, אשר הועבר בישראל לראשונה ב-2014-2015, מצביעים על מיומנויות נמוכות של האוכלוסייה בכל שלושת המדדים: באוריינות קריאה נמצאת ישראל במקום ה-28 מתוך 34 מדינות; באוריינות מתמטית היא נמצאת במקום ה-29; ובמדד של פתרון בעיות בסביבה ממוחשבת היא נמצאת במקום ה-24 מבין 29 מדינות. 

  2. פריון העבודה הנמוך. לאורך שני העשורים האחרונים הלך וגדל הפער בתוצר לעובד בין ישראל לארה"ב ומדינות ההשוואה, עד שב-2014 הוא עמד על כ-70% מזה של מדינות ההשוואה (אוסטריה, אירלנד, דנמרק, הולנד, פינלנד ושבדיה) ועל כ-55% מהתוצר לעובד בארה"ב. נמצא, כי קיים קשר בין ציוני האוכלוסייה במבחן PIAAC לבין השכר לשעה, המהווה אינדיקציה לרמת הפריון. 

תוכנית SKILL UP - פיתוח כישורי עובדים - תבחן את יעילותם של שני מודלים לשדרוג כישורי העובדים:

1.   מודל מעסיקים

במסגרת מודל זה יינתן סיוע למעסיק במימון שדרוג הכישורים של העובדים שלו, באמצעות שובר לקורס קצר. הקורס יצטרך לכלול ידע מקצועי הנחוץ לתפקידו של העובד. היקפו של הקורס יעמוד על 40 - 200 שעות והוא ייבחר ע"י המעסיק בהתאם לצרכיו, מתוך קורסים הקיימים במוסדות לימוד באזור. התכנית תוסיף להכשרת העובד רכיב חדשני של פיתוח כישורים רכים ומיומנויות PIAAC, שיפותח כחלק אינטגרלי מהקורס או באופן נפרד לקבוצה של עובדים ממעסיקים סמוכים. 

השובר יהיה מיועד למעסיקים קטנים ובינוניים (עד 500 עובדים), ויינתן עבור שדרוג כישורים של עובדים בשכר נמוך (מתחת לשכר החציוני) בגילאי 25 ומעלה, אשר הינם בעלי ותק של 6 חודשים לפחות אצל המעסיק. על מנת לקבל את השובר, יהיה על המעסיק להתחייב להעלאת שכרו של העובד בתום ההכשרה בשיעור של 6% לפחות. המודל מתבסס על תוכנית "Train your Team – Customized Training", המופעלת ע"י עיריית ניו יורק.

2.   מודל מכללות

נמצא בשלבי פיתוח

 

מה מיוחד בתכנית הזאת? 

פיתוח כישורים חדשני ברמה בינלאומית ומיקוד בעובדים קיימים

איך זה עובד: 

מטרת התכנית

מטרת התכנית הינה פיתוח כישורי עובדים בשכר נמוך מתמשך והעלאת הפריון בעבודה, באמצעות מנגנוני למידה לאורך החיים info-icon

 

מרכיבי התכנית

- קורס מקצועי לעובדים - לבחירת המעסיק

- סדנת כישורים לעולם העבודה המשתנה

 

צוות ומבנה עבודה

מנהלת תכנית

מנהלת הדרכה

צור קשר: 
מנהלת התוכנית בתבת: ענבל פיש inbalfi@jdc.org