Next You: Skills4Career

אוכלוסיות יעד: 

בני נוער

שלב פיתוח: 
הטמעה (A)
שותפים: 

ג'וינט-אשלים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד החינוך

מוקדי פעילות: 

פעילות ארצית בישובים הערבים (מוסלמים, נוצרים, בדואים, דרוזים וצ'רקסים)

על התכנית: 

תכנית Next You פותחה לנוכח השינויים המואצים בעולם העבודה. קצב וכמות השינוים שחלו בעולם ב-15 השנים האחרונות גבוהים מאלה שחלו ב-150 השנים שקדמו לכך. עלייתן של הרשתות החברתיות, התפתחות הסחר המקוון, המצאת הסלולר, המטבעות הוירטואלים ועוד, שינו בקצב מסחרר את כל תחומי חיינו מן הקצה את הקצה. שוק העבודה הגיב והשתנה בהתאם בקצב שלא היה כמותו מאז שחר האנושות.

התכנית פותחה על מנת להכין את בני הנוער לעולם העבודה המשתנה במהירות, להסתגל ולדעת לתפקד היטב גם בסביבת עבודה עמומה בה החוקים אינם ברורים לחלוטין, כך שהמפגש הראשוני שלהם עם שוק העבודה יהיה מוצלח ופורה במקום מאיים. מסלולי קריירה ומסלולי חיים מתקבעים פעמים רבות בגיל צעיר. חשוב להראות ולהציע דרך נכונה בעולם התעסוקה, כדי שידעו לקבל עוד היום את ההחלטות הנכונות בכל הקשור להצבת שאיפות ומטרות בתחום תעסוקה.

התכנית מתחילה כפיילוט בעם בני נוער בחברה הערבית, בשל כמה סיבות:

 • 62% מההורים מועסקים במשלוחי יד ובענפים המאופיינים במיומנויות בסיסיות בלבד.

 • 65% מהנשים הערביות כלל אינן מועסקות.

 • חסרה הכרה בחשיבות של שיפור מיומנויות וכישורים לשוק העבודה בקרב דור ההורים.

 • מעבר לכל הבעיות הללו עובדים ערבים מתקשים במקרים רבים לגשר על הפער התרבותי בו הם נתקלים בבואם להשתלב במקומות עבודה יהודים.

 • בני נוער ערבים נושרים ממערכת החינוך בממוצע פי ארבעה מבני נוער יהודים והסיכוי שלהם להסתבך בפלילים הוא פי חמישה יותר גבוה.

 

במסגרת הפיילוט נבחרו 10 מיומנויות שנמצאו כנחוצים ביותר להשתלבות טובה בעולם העבודה העתידי, ביניהם יכולת ביטוי עצמי, יכולת לפעול במצבי עמימות ועוד.

התכנית תפעל בהתאם למודל עבודה ייחודי – I PRO SKILLS, מודל העבודה הייחודי פותח במיוחד כדי לענות על כל עשרת הצרכים שמפינו.

 

מה מיוחד בתכנית הזאת?

התוכנית  המכינה כבר היום, את בני הנוער לאתגרים המצפים להם בעולם העבודה של המחר.

איך זה עובד: 

מטרת התכנית

פיתוח מיומנויות רכות בקרב בני נוער במטרה להגדיל את סיכוייהם להשתלב, להתקדם ולהוביל בשוק העבודה העתידי, וליצור עבורם ועבור החברה הערבית כולה עתיד טוב יותר.

לתוכנית מטרות ויעדים הן ברמת הפרט הבודד והן ברמת המדינה, העיר, הכלכלה והמערכת כולה.

יעדים ברמת הפרט:

 • היכרות עם עולם העבודה העתידי

 • רכישת מיומנויות רלוונטיות להשתלבות בשוק העבודה העתידי.

 • רכישת SOFT SKILL ובנוסף DIGITAL & TECHNOLOGICAL SKILLS

יעדים ברמת המערכת:

 • מחקר עמוק ויסודי שיעניק לראשונה אינפורמציה לגבי צרכי שוק העבודה העתידי והדרכים הטובות ביותר להתכונן אליו.

 • ריכוז והפצת ידע אודות טיפוח מסוגלות תעסוקתית info-icon.

 • העלאת המודעות לגבי הצורך בנקיטת צעדים והתכוננות שיאפשרו כניסה מוצלחת לעולם העבודה העתידי.

 

מרכיבי התכנית

 • שלב ראשון בתכנית: פיילוטים לקורסים לבני נוער, להתנסויות בתחומים שונים.

 • הכשרת צוותים מקצועיים שנותנים מענה לבני נוער.

 • פיתוח פרויקטים משותפים עם מערכת החינוך ויצירת אירועי חשיפה להעלאת המודעות בקרב אנשי מקצוע וטיפוח המסוגלות התעסוקתית.

 • התנסות ברכיבי המסוגלות התעסוקתית במסגרת הקבוצה, תוך כדי התבוננות עצמית ורפלקציה

 • הפצת החומר המקצועי שפותח בתבת לתוכנית וליווי הגופים השונים לאחר הכשרתם  להעברת הידע בשטח .

 

התכנית במספרים

בפיילוט הראשון בתכנית משתתפים כ-60 משתתפים.

צור קשר: 
מנהלת התכנית: נע'ם אבו הרפה naramah@jdc.org