מפתח: המעסיקים שהשתמשו בתכנית / דו"ח 3

מחברים: 
ד"ר חגית סופר-פורמן
שנת פרסום: 
2009
הוצאה לאור: 
משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מינהל מחקר וכלכלה

מסמך זה מהווה דו"ח שלישי במסגרת מחקר הערכה של תכנית "מפתח" שנערך על-ידי מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת. במסגרת הדו"ח הראשון  הוצגו מאפייני הרקע של המשתתפים בתכנית, החסמים לתעסוקה ונתונים לגבי הפעילות במרכזי התוכנית. במסגרת הדו"ח השני הוצגו נתונים המתייחסים להשתלבות המשתתפים בתכנית בשוק העבודה שישה עד תשעה חודשים לאחר תחילת ההשתתפות בתכנית.

מטרתה של הסקירה הנוכחית הינה להציג את נקודת מבטם של המעסיקים על השירות הניתן במסגרת התכנית ועל השתלבות העובדים החרדים בעבודה. במסגרת הסקירה מוצגים מאפייני המעסיקים שהשתמשו בשירותי התכנית, נתונים לגבי היקף השימוש בשירותי תכנית "מפתח" ושביעות רצונם של המעסיקים משירותים אלו. כמו כן מוצגים נתונים לגבי קשיים ויתרונות בהעסקה של חרדים והתאמות שבוצעו לצורך העסקה של חרדים בארגון.

סוג פריט: 
מחקר
מחקרי הערכה לתכניות