מפתח: מעקב אחר המשתתפים לאחר 6 עד 9 חודשים מתחילת ההשתתפות בתכנית / דו"ח 2

מחברים: 
ד"ר חגית סופר-פורמן
שנת פרסום: 
2008
הוצאה לאור: 
משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מינהל מחקר וכלכלה

מסמך זה מהווה דו"ח שני במסגרת מחקר הערכה של תכנית "מפתח" שנערך על-ידי מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת. במסגרת הדו"ח הראשון הוצגו מאפייני הרקע של המשתתפים בתכנית במהלך ששת חודשי הפעילות הראשונים, החסמים לתעסוקה כפי שעלו בתחילת ההשתתפות ונתונים לגבי הפעילות במרכזי התוכנית.

במסגרת הסקירה הנוכחית מוצגים נתונים המתייחסים להשתלבות המשתתפים בתכנית בשוק העבודה שישה עד תשעה חודשים לאחר תחילת ההשתתפות בתכנית, נתונים בנוגע לחסמים בכניסה לעבודה, חיפוש ומציאת עבודה, מידת השימוש בשרותים השונים הניתנים במרכזים לצד הצגת שביעות הרצון מהשירות הניתן במסגרת התכנית.

סוג פריט: 
מחקר
מחקרי הערכה לתכניות