The Impact of Employment Trends on Employers 2020

מחברים: 
דלוויט - ג'וינט ישראל תבת
שנת פרסום: 
2018
הוצאה לאור: 
דלוויט - ג'וינט ישראל תבת

במחקר חדש, שיזמו ג'וינט ישראל-תבת, גיבשה פירמת Deloitte את מגמות הליבה שישפיעו על שוק התעסוקה הישראלי ב-2020 וסקרה את ההערכות אליהן בקרב המעסיקים המובילים במשק. בין מגמות הליבה: הצורך בעדכון מיומנויות מתמשך, שילוב אוכלוסיות חדשות בשוק התעסוקה, מדידה ושיפור של חוויית העובד בארגון כמפתח לארגון משגשג, יצירת הזדמנויות פיתוח לעובדים, שינוי מבנה העבודה המסורתי וחדשנות בתהליכי גיוס.

המצגת המלאה באנגלית.

סוג פריט: 
מחקר
מצגות