Knowledge Development and Training Resources

מאגר ידע

מאגר הידע באתר הוא חלק מייעודה של ג'וינט-תבת להוביל שינוי בר-קיימא בשוק העבודה בישראל ולהוות מרכז לפיתוח ידע, תפיסות ושיטות יישומיות בתעסוקה ולהפצתם. 
מאגר הידע של תבת כולל חומרים במגוון התחומים בהם אנו עוסקים: חומרי הדרכה וכלים לאנשי מקצוע בתחום התעסוקה, מחקרים מקדימים ומחקרים מלווים לתכניות תבת השונות, חומרים מקצועיים מימי עיון, סרטונים ועוד.

מוזמנים להכנס, לחפש ולקרוא.

 • אוקטובר 2020

  תכנית המנטורינג לאנשים עם מוגבלות יושמה לראשונה בשנת 2016 בשיתוף עם חברת
  אמדוקס.
  מדובר בתכנית ראשונה מסוגה, בה רוכשים חניכי התכנית כלים ומיומנויות שיסייעו להם
  בחיפוש, בהשתלבות ובהתקדמות בעבודה באמצעות תהליך חניכה פרטני של מנהל
  מארגון מוביל במשק.
  תוכנית המנטורינג לאנשים עם מוגבלות מבוססת ומופעלת בשיתוף תוכנית מנטורינג

 • מחבר/ים:
  עינת מסטרמן, אורנה חביב-תמיר, לינה זילברברג, לירון פינטו
  אוקטובר 2020

  תכנית סיפתח פותחה בג'וינט ישראל תבת בשיתוף המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות במשרד
  העבודה והרווחה במטרה ליצור חוליה מקשרת במעבר שבין הלימודים באקדמיה לשלב התעסוקה
  עבור אנשים עם מוגבלות.

  התכנית שואפת להוביל לשינוי בסביבה האקדמית ולתרום למיצוי היכולות של המשתתף
  הן במסגרת הלימודים והן לצורך שילובו בתעסוקה .

 • מחבר/ים:
  חילוץ ידע, כתיבה והפקת התדריך: תמי אבנד, זיו כץ, אורנה חביב תמיר, הילה פרת בן חמו, טל רוקח, לירון פינטו, לינה זילברברג, ליאור רוגב צרפתי, צוות מחקר
  ינואר 2020

  מטרת התדריך לחשוף את ההתנסות של צוות תכנית סיפתח בליווי משתתפים במרחב וירטואלי, למדל את שיטת העבודה ולאפשר לתוכניות וארגונים אחרים להתאים את הליווי לדפוסים ונהלי העבודה.

  התדריך כולל את עקרונות ההפעלה, מידע יישומי ונספחים לתרגול הכלים בקרב אנשי מקצוע.  

  המודל עוצב בשיתוף פיתוח ידע של ג'וינט תבת וכחלק ממערך התנסויות במרחב הדיגיטלי.

 • מחבר/ים:
  אינה סולטנוביץ דוד, אורי כרמי שחר
  דצמבר 2019

  שוק העבודה מושפע משינויים שחלים בתחומים שונים: טכנולוגיה, דמוגרפיה, גלובליזציה וגישות מקצועיות. ישנם מקצועות שהולכים ונעלמים ואילו מקצועות חדשים צומחים ומתפתחים. גם במקצועות המוכרים היום צפויים להיות שינויים הנובעים ממחשוב ומכניסתן של טכנולוגיות חדשות.

 • מחבר/ים:
  גוינט ישראל-תבת, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
  אוגוסט 2019

  סקירת תכנית מסלולי קריירה לפיתוח וקידום עובדים בתפקידי כניסה בארגונים. תוכנית 'מסלולי קריירה' פועלת לקידום תעסוקה איכותית באסטרטגיה הנותנת מענה לשתי רמות: א. שינוי ברמת הארגון; ב. שינוי ברמת העובדים. שתי האסטרטגיות משלימות זו את זו ומזינות זו את זו.

 • מחבר/ים:
  ג'וינט ישראל-תבת
  יולי 2019

  מאגר הידע והכלים פותח על ידי "תכנית קידום", אשר שואפת להגדלת הפריון באמצעות יצירת מוביליות תעסוקתית וחברתית בקרב עובדים בשכר נמוך וחותרת לתעסוקה איכותית.

  תכנית קידום הוקמה בשותפות ג'וינט ישראל-תבת, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והקרן למפעלים מיוחדים של הביטוח הלאומי. במשך שנות פעילותה לוו מעל 2,500 משתתפים.

 • יולי 2019

  הכשרה מקצועית בשילוב חניכות (Apprenticeship) נחשבת במדינות רבות – כגון שוויץ, גרמניה, בריטניה וארצות הברית – לאחד הכלים הכלכליים המובילים לפיתוח ההון האנושי, למניעת האבטלה ולצמצומה ולהגדלת הפריון של המשק הכלכלי.

 • מחבר/ים:
  גוינט ישראל - תבת ומשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
  יולי 2019

  לאחר 3 שנות פעילות במהלכן הכשרנו והשמנו 600 משתתפים בקרב 225 מעסיקים אנו שמחים לשתף אתכם בניסיון שהצטבר בתכנית.

 • מחבר/ים:
  ג'וינט ישראל תבת ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
  יולי 2019

  הכשרה מקצועית בשילוב חניכות (Apprenticeship) נחשבת במדינות רבות – כגון שוויץ, גרמניה, בריטניה וארצות הברית – לאחד הכלים הכלכליים המובילים לפיתוח ההון האנושי, למניעת האבטלה ולצמצומה ולהגדלת הפריון של המשק הכלכלי.

 • מחבר/ים:
  ג'וינט ישראל תבת ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
  יולי 2019

  הכשרה מקצועית בשילוב חניכות ) Apprenticeship ( נחשבת במדינות רבות – כגון שוויץ, גרמניה, בריטניה וארצות הברית – לאחד הכלים הכלכליים המובילים לפיתוח ההון האנושי, למניעת האבטלה ולצמצומה ולהגדלת הפריון של המשק הכלכלי.