I PRO - מסוגלות תעסוקתית בעולם עבודה משתנה

תאריך התחלה 
10/04/2019
תאריך סיום 
17/04/2019
ד'
9:00-15:00
12
שעות
2
מפגשים
25/12/2018
שם רכז הקורס 
עובד כהן
אוכלוסיות יעד 
מקדמי תעסוקה - פרט, מעסיקים, מנהלי מרכזים, אחראי הדרכה, רכזי קידום, מנחי קבוצות
1

תיאור

מטרת הקורס 

הקורס כולל הכרת מודל I PRO, וכן כלים לאבחון ולשיפור מיומנויות מסוגלות תעסוקתית info-icon.

על מה ולמה? "מסוגלות תעסוקתית info-icon info-icon הינה קשת היכולות והכישורים המסייעת לאדם להתקבל למקום עבודה ולעבוד בו. מעבר לעצם היכולת להשיג עבודה, מתייחסת מסוגלות תעסוקתית info-icon info-icon בדרך כלל גם לכושרו של אדם לשמור על מקום עבודתו, להתמיד ולהתקדם בו, או להתקבל למקום עבודה חדש, ככל שיש בכך צורך". 
(מתוך נייר עמדה- מסוגלות תעסוקתית info-icon info-icon ועידוד תעסוקה: השלכות למציאות הישראלית, 2009. פרופ' יוסי תמיר ועו"ד זוהר נוימן. קבוצת המחקר במדיניות חברתית, האוניברסיטה העברית, בית הספר לעבודה סוציאלית)

בקורס נבחן מהי מסוגלות תעסוקתית info-icon info-icon ונרחיב את ההגדרות לכישורים הנכללים בה, נבדוק האם יש הבדל בין מסוגלות תעסוקתית info-icon info-icon לשילוב בעבודה למסוגלות תעסוקתית בתהליכי קידום בעבודה. נתמקד בשינויים החלים בעולם העבודה והשפעתם על המסוגלות התעסוקתית הנדרשת מעובד.

בקורס נכיר ונתרגל כלי לאבחון מסוגלות תעסוקתית info-icon info-icon עם משתתפים ונלמד כיצד לעבוד עם משתתפים על שיפור מסוגלות תעסוקתית info-icon info-icon

ננתח סוגיות בעבודה עם משתתפים על מסוגלות תעסוקתית info-icon info-icon ונתרגל דרכי התמודדות

כיצד נעבוד בקורס? סדנה חווייתית תוך שילוב ידע, סימולציות, תרגול ולמידת עמיתים

מיקום הקורס 
המכללה האקדמית ת"א יפו
דואר אלקטרוני