I PRO SKILLS: מסוגלות תעסוקתית לעולם עבודה משתנה

תאריך התחלה 
21/11/2018
תאריך סיום 
28/11/2018
רביעי
09:00-15:30
16
שעות
2
מפגשים
מועד מפגש 
1
21/11/2018
ד'
מועד מפגש 
2
28/11/2018
ד'
סוג קורס 
קורסי העמקה
שם המחלקה 
ג'וינט ישראל-תבת
שם רכז הקורס 
עובד כהן וליטל אזשי
0

תיאור

מטרת הקורס 

על מה ולמה? "מסוגלות תעסוקתית info-icon הינה קשת היכולות והכישורים המסייעת לאדם להתקבל למקום עבודה ולעבוד בו. מעבר לעצם היכולת להשיג עבודה, מתייחסת מסוגלות תעסוקתית info-icon בדרך כלל גם לכושרו של אדם לשמור על מקום עבודתו, להתמיד ולהתקדם בו, או להתקבל למקום עבודה חדש, ככל שיש בכך צורך". 
(מתוך נייר עמדה- מסוגלות תעסוקתית info-icon ועידוד תעסוקה: השלכות למציאות הישראלית, 2009. פרופ' יוסי תמיר ועו"ד זוהר נוימן. קבוצת המחקר במדיניות חברתית, האוניברסיטה העברית, בית הספר לעבודה סוציאלית)

בקורס נבחן מהי מסוגלות תעסוקתית info-icon ונרחיב את ההגדרות לכישורים הנכללים בה, נבדוק האם יש הבדל בין מסוגלות תעסוקתית info-icon לשילוב בעבודה למסוגלות תעסוקתית בתהליכי קידום בעבודה. נתמקד בשינויים החלים בעולם העבודה והשפעתם על המסוגלות התעסוקתית הנדרשת מעובד.

בקורס נכיר ונתרגל כלי לאבחון מסוגלות תעסוקתית info-icon עם משתתפים ונלמד כיצד לעבוד עם משתתפים על שיפור מסוגלות תעסוקתית info-icon

ננתח סוגיות בעבודה עם משתתפים על מסוגלות תעסוקתית info-icon ונתרגל דרכי התמודדות

כיצד נעבוד בקורס? סדנה חווייתית תוך שילוב ידע, סימולציות, תרגול ולמידת עמיתים

מיקום הקורס 
המכללה האקדמית ת"א יפו
כתובת לפניות 

עירית מור

טלפון 
026557107
דואר אלקטרוני