תכנית ריאן: שולחן עגול על תעסוקת נשים בדואיות בעולם העבודה המשתנה

מרכזי ריאן בחברה הבדואית בצפון, בשותפות  המרכז לשלטון המקומי לקידום מעמד האישה, הובילו שולחן עגול בנושא תעסוקת נשים בדואיות. מטרת המפגש לאגד אנשי מקצוע אשר עוסקים בתכניות בחברה הבדואיות בצפון ליצירת שיח משותף בעניין תעסוקת נשים בדואיות בעידן עולם העבודה המשתנה. לאור השינויים בשוק העבודה והדרישות המרובות מצדם של המעסיקים גוברת החשיבות לשיתוף פעולה ואיגום משאבים בין כל הגורמים בקהילה להעלאת מודעות בשינויים אלה וחשיבה על מענים הולמים במיוחד בקרב אוכלוסיית הנשים.

המפגש התקיים במטה תכנית ריאן בביר אלמכסור והשתתפו בשולחן העגול אנשי מקצוע ומנהלי תכניות מתוך הקהילה הבדואית בצפון ושותפים של מרכזי ריאן ממשרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים וג'וינט-תבת. במהלך המפגש העבירה אמירה קאסם, אחראית הדרכה ופיתוח האסטרטגי של תכנית ריאן תפון בדואים, יחידת לימוד בנושא עולם העבודה המשתנה, השינויים הצפויים והמתרחשים בשוק העבודה ודיון סביב הפערים הקיימים בקהילה לאור מה שמתרחש. בנוסף, המשתתפות שמעו הרצאה בנושא מנהיגות נשית על ידי מנהלת ארגון כיאן רפאה ענבתאוי.

בעקבות המפגש עלה רצון להמשיך לסדרת פגישות ולהניע תהליכי שינויי ברמה הרוחבית על מנת ליצור שינוי בכל הקשור לתעסוקת הנשים.