תכנית סטארטר כמודל להכשרה מקצועית בדוח של ה-OECD

 דו"ח חדש של ארגון OECD - "חניכות והכשרות מקצועיות בישראל", קובע כי בשנים הקרובות תצטרך ישראל להשקיע באופן משמעותי בפיתוח מיומנויות, בהתחשב בכמה גורמים: הצמיחה בכלכלה, גל הפרישה של עובדים בעלי מיומנויות טכניות, רובם עולים מברית המועצות לשעבר, וכן, שיעור ההשתתפות הנמוך בתעסוקה אצל חלק מתת האוכלוסיות. בדוח נקבע כי גורמים אלה פוגעים בישראל, בכלכלה ובלכידות החברתית.

הדו"ח ממליץ להרחיב ולשלב את החינוך המקצועי כבר בבתי הספר העל-יסודיים, השקעה בבתי ספר מקצועיים נבחרים והקמת גוף לאומי אסטרטגי לפיתוח המדיניות בתחום ההכשרה המקצועית בישראל תוך פיתוח תכניות למידה מתאימות.

כדוגמא לתכנית להכשרות מקצועיות במודל חניכות מובאת תכנית סטארטר של ג'וינט-תבת. תכנית סטארטר הוצגה לאחרונה בסדנא שהתקיימה ב-OECD ולוקחים בה חלק כיום כ-130 מעסיקים ו-140 מנטורים.